* شماره پرونده یا شماره شناسه پرداخت
* شماره شناسنامه یا کد ملی